Siirry pääsisältöön

HUNin lausunto rai­tio­tien yli­tys­paik­ka­pii­rus­tuk­sen sisältöön

Annettu syyskuussa 2021.

Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Liikenneinsinööri Anton Silvo

Asia: Lausunto raitiotien ylityspaikkapiirustuksen sisältöön  

Viite: Helsinki, kaupunkiympäristön toimiala, tyyppipiirustus, raitiotien ylityspaikka, piirustusnumero 30187/713, luonnos 26.8.2021

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (jäljempänä HUN) pitää Helsingin tyyppipiirustuksen mukaista raitiotien ylityspaikkaa rakenneratkaisultaan puutteellisena ja näkövammaisen kannalta vaarallisena, mikä osaltaan rajoittaa itsenäistä liikkumista.

HUN kommentoi luonnostellun rakenteen seuraavia puutteita:
1. Elementit, joiden avulla näkövammaisen on mahdollista havaita ylityspaikka ja erottaa se suojatiestä.
2. Lähestyvästä raitiovaunusta varoittavat ratkaisut.

1. Ylityspaikan havaitseminen ja sen tunnistaminen.

HUN huomauttaa, ettei luonnostellun tyyppipiirustuksen mukainen ylityspaikkarakenne sisällä elementtejä, joiden avulla näkövammaisen on mahdollista havaita ylityspaikka ja erottaa se suojatiestä kaikissa olosuhteissa esimerkiksi eri vuodenaikoina. Tästä seuraa, ettei näkövammainen tiedä, onko jalankulkijalla kyseisessä paikassa raitiovaunun väistämisvelvollisuus.

HUN edellyttää, että raitiotien ylityspaikkarakenteeseen lisätään tunto- ja kuuloaistiin perustuvat elementit ja ratkaisut, jotka takaavat ylityspaikan luotettavan havaitsemisen ja sen erottamisen muista Helsingissä myös nykyisin käytössä olevista raideylityksistä.
Tämän vuoksi Helsingissä on kehitettävä aiemmista ratkaisuista poikkeava, taktiilinen kohomerkinnän ja ääniopasteen yhdistelmä.

2. Ylityspaikkaa lähestyvän raitiovaunun huomaaminen.

HUN huomauttaa, ettei näkövammainen henkilö voi yleisessä ympäristön hälyssä kuulonvaraisesti havaita lähestyvää raitiovaunua. Näkövammaisen ei voida olettaa väistävän raitioliikennettä ilman asianmukaisia, kuuloon perustuvia varoituselementtejä, siksi HUN esittää VAROVA-ohjauksen käyttämistä ylityspaikoilla. Kyseiset valot varoittavat jalankulkijaa lähestyvästä raitiovaunusta valon ja äänen yhdistelmällä ja mahdollistavat turvallisen raiteiden ylityksen pysäyttämättä liikennettä. HUN ei hyväksy olettamaa, että raitiovaunujen kuljettajat havaitsevat aina näkövammaisen jalankulkijan muusta liikennevirrasta eikä myöskään ajatusta, että näkövammaisten turvallisuus on kuljettajan havainto- ja reaktiokyvyn varassa.

Helsingissä kaavaillaan uusien, nykyistä nopeampien raitiolinjojen rakentamista liikenteen sujuvoittamiseksi. HUN muistuttaa, että ikääntyneiden määrä kasvaa ja väestörakenteen muuttuminen vaikuttaa läpi koko yhteiskunnan. Yhä useamman jalankulkijan havaintokyky on lähitulevaisuudessa alentunut, mikä asettaa liikennesuunnitteluun haasteita, joihin varautuminen vastaa HUN ry:n tässä lausunnossa esittämiä vaatimuksia.

HUN huomauttaa, että Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksymä ja Suomen ratifioima vammaissopimus, sen 9 artiklassa edellyttää sopijaosapuolilta asianmukaisia toimia fyysisten esteiden poistamiseen niin kaupunkiympäristössä kuin maaseudullakin varmistamaan vammaisille henkilöille muiden kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla. HUN katsoo, ettei Helsingin kaupungin luonnostelema raitiotien ylityspaikka täytä edellä mainitun lainsäädännön velvoitteita, vaan tosiasiassa luo näkövammaiselle uuden fyysisen esteen.

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

Heikki Majava            Jari Pekola
Toiminnanjohtaja         Puheenjohtaja, Vaikuttamistoimikunta

Lisätietoja:
Jari Pekola
jari.pekola@hun.fi
0400 168 368