Siirry pääsisältöön

HUNin lausunto Helsingin lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den ke­hit­tä­mis­oh­jel­maan 2022-2026

Julkaistu kesäkuussa 2021.

Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristö
Diar. HEL 2021-003269

Asia: Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n (jäljempänä HUN) lausunto Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmaan 2022-2026

HUN pitää Helsingin liikenneturvallisuustyön visiota kunnianhimoisena ja kehittämisohjelman toimia kaikilta osin tavoiteltavina.
HUN kommentoi kohtien:
2. (Liikenneturvallisuustyön tavoitteet ja kohderyhmät),
3. (Kehittämisohjelman toimenpiteet) ja
5. (Seuranta) sisältöä.

2. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet ja kohderyhmät

HUN huomauttaa, etteivät kohdan 2.2. toimenpiteiden painotukset kohdistu riittävästi ryhmiin, jotka ovat erityisen suojattomia liikenteessä. Näkövammaiset lapset ja nuoret ovat liikenteessä merkittävästi vammattomia ikätovereitaan heikommassa asemassa eikä lapsia ja nuoria näin ollen voida pitää yhtenäisenä ryhminä. Jalankulkijaryhmään kuuluu yhä enenevässä määrin ikäihmisiä, joilla on näkö- ja kuulovamma ja sen vuoksi rajoittunut toimintakyky. Vanheneva väestönosa on aktiivinen ja osallistuva ja liikkuu kaupungissa laajalti, joten vammaiset ikäihmiset tulee ottaa ohjelmassa huomioon. HUN ehdottaa, että näkövammaiset on syytä nostaa kehittämisohjelman erityiskohderyhmäksi.

3. Kehittämisohjelman toimenpiteet

Huomioon otettavaa on, että kohdan 5.2. mukaan kehittämistavoitteet päivitetään ja toimenpiteitä tarkastellaan vuonna 2026, mutta niiden otaksutaan jatkuvan samoina aina vuoteen 2030 asti. HUN pitää tärkeänä, että näin pitkän ajanjakson suunnitelmissa painotetaan vammaisten turvallista liikkumista.

3.2. Kaupunkiympäristön toimialan tavoitteet

B. Liittymien ja risteysten turvallisuuden parantaminen

HUN katsoo, että kyseiseen toimenpidekokonaisuuteen tulee sisällyttää liikennevalojen yhteydessä käytettävien ääniopasteiden suunnitteluohjeiden päivitys. Samassa yhteydessä tulee laatia ohjeistus myös valo-ohjaamattomien risteysten ääniopasteista.  

C. Kadunylitysten turvallisuuden parantaminen

HUN toteaa, että tämän kokonaisuuden osana tulee selvittää ratkaisut näkövammaisten turvallisille kadunylityksille ja laatia niitä koskevat suunnitteluohjeet. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa soveltuvien ääni- ja valo-opasteiden määrittämistä.
Samoin tulee kyseiseen toimenpidekokonaisuuteen sisällyttää niin sanottujen ylityspaikkojen turvallisuuden selvittäminen, tarpeellisten ohjaustekniikoiden kehittäminen ja näihin liittyvän ohjeistuksen laadinta.

H. Työmaiden liikennejärjestelyjen turvallisuuden parantaminen

HUN pitää välttämättömänä saavutettavan, työmaista varoittavan, digitaalisen informaatiojärjestelmän kehittämistä ja sen käyttöön velvoittavan ohjeistuksen laatimista. Tässä yhteydessä voidaan hyödyntää Hämeentien uudistamisen yhteydessä saatua kokemusta.

5. Seuranta

HUN esittää, että kohdan 5.2. toimenpiteiden vaikutusten arviointia varten kaavailtuun poikkihallinnolliseen liikenneturvallisuustyöryhmään nimetään vammaisneuvostoedustus. Vammaisten asiantuntemusta tarvitaan arvioimaan liikkumisrajoitteisten osalta kehittämisohjelman toteutumista ja seuraamaan liikenneturvallisuustyön edistymistä.

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

Heikki Majava             Jari Pekola
Toiminnanjohtaja         Puheenjohtaja, Vaikuttamistoimikunta

Lisätietoja:
Jari Pekola
jari.pekola@hun.fi
0400 168368