Kuvassa valkoisista kepeistä rakennettu White Noise -tilateos.

Hel­sin­gin ja Uu­den­maan Nä­kö­vam­mai­set ry

Tie­do­te ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­mis­ta toi­men­pi­teis­tä
13.3.2020

Hel­sin­gin ja Uu­den­maan Nä­kö­vam­mai­set ry kan­taa vas­tuun­sa ko­ro­na-epi­de­mian hil­lit­se­mi­ses­sä ja on päät­tä­nyt kes­keyt­tää kaik­ki ryh­mä­muo­toi­set toi­min­nat, ko­ti­käyn­nit ja asia­ka­soh­jauk­set tou­ko­kuun lop­puun saak­ka. Myös HU­Nin toi­mis­tol­la an­net­ta­va jä­sen­pal­ve­lu kes­key­tyy. Jä­sen­pal­ve­lua ja oh­jaus­ta on mah­dol­lis­ta saa­da pu­he­li­mit­se ja/tai säh­kö­pos­til­la.

Li­sä­tie­to­ja an­taa:

Jä­sen­pal­ve­lu
p. 09 3960 5601, toi­mis­to@hun.fi

Pal­ve­lu­toi­min­ta (en­ti­nen Pen­ger­tu­pa)
Kir­si Ka­ri­luo­to p. 044 066 2248, kir­si.ka­ri­luo­to@hun.fi

ICT-tu­ki
Rit­va Hein­lam­pi p. 044 756 3102, rit­va.hein­lam­pi@hun.fi

Kä­sil­lä toi­min­ta
Han­na Ka­res­jo­ki, 050 435 8800, han­na.ka­res­jo­ki@hun.fi

Voit ol­la yh­tey­des­sä myös toi­min­nan­joh­ta­ja Heik­ki Ma­ja­vaan p. 040 562 2212, heik­ki.ma­ja­va@hun.fi

***

Hel­sin­gin ja Uu­den­maan Nä­kö­vam­mai­set ry (HUN) ajaa nä­kö­vam­mais­ten oi­keuk­sia, on ver­tais­tuen ka­na­va se­kä pal­ve­lee nä­kö­vam­mai­sia mo­nin eri ta­voin.

Toi­min­ta-alue on Uu­den­maan maa­kun­ta. HUN on Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton suu­rin alueyh­dis­tys.


Tä­män si­vun ku­vas­sa on sa­dois­ta val­koi­sis­ta ke­peis­tä ra­ken­net­tu Whi­te Noi­se -ti­la­teos kult­tuu­ri­kes­kus Stoas­sa 20.2.2019. Teos: Maa­rit Hed­man, Er­ja Tu­la­sa­lo, Piia Ros­si. Ku­va: Jaa­na Pir­ho­nen.

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia